Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

Cel studiów


Podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w zajęciach studium pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Adresaci


Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Korzyści dla słuchaczy


Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ramach programu studiów odbędą szkolenie, po którym otrzymają Certyfikat w zakresie Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2007. Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie:

zwalczania pożąrów i ewakuacji pracowników z odniesieniem do wymogu art. 209 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 - z późn. zmianamia),
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Koszty certyfikatu i zaświdczeń zostały uwzględnione w opłacie czesnego.

Możliwość wzięcia udziału  również w innych szkoleniach z zakresu Auditora Wewnętrznego organizowanych przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG . Jako formę dopłaty słuchacze studiów podyplomowych mogą wykorzystać BONus edukacyjny!

Uzyskiwane uprawnienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 02.11.2004 r. zmieniającym rozporządzenie "w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Studia stwarzają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznymi.

Ramowy program


 • Prawo pracy
 • Psychologia pracy
 • Ergonomia pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2007
 • Komunikacja społeczna
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadkoznawstwo
 • Metodyka i profilaktyka bezpieczeństwa pracy
 • Wymagania budowlane BHP
 • Pedagogika pracy
 • Ratownictwo medyczne
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ochrona środowiska naturalnego

Forma zaliczenia


egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych

Ilość godzin


176