Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) zarówno w instytucjach krajowych, jak i w szkołach poza granicami Polski.

Adresaci


Adresatami studiów są absolwenci filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Korzyści dla słuchaczy


Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metod nauczania języka polskiego jako obcego i opisów poziomów kompetencji językowej. Zapozna się z najnowszymi technikami nauczania podsystemów języka polskiego oraz metodami nauczania sprawności językowych i będzie umiał stosować je w praktyce dydaktycznej. Pozna metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nauczał nie tylko zgodnie z obowiązującymi standardami, ale też potrafił przygotować do egzaminu państwowego. Absolwent zdobędzie umiejętność tworzenia określonych typów kursów i budowania autorskich programów dostosowanych do poziomu zaawansowania. Zaznajomi się z technikami multimedialnymi (słowniki, programy komputerowe, platformy e-learningowe) i sposobami ich wykorzystania w pracy lektora języka polskiego. 
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów nauczania języka polskiego jako obcego uprawniający do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą.

Kadra


Wykładowcami są glottodydaktycy języka polskiego, będący pracownikami ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem, testowaniem i promowaniem języka i kultury polskiej, mający wieloletnie doświadczenie w kształceniu lektorów języka polskiego.

Ramowy program


MODUŁ I - obowiązkowy dla absolwentów filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz dla absolwentów studiów niehumanistycznych w tym czynnych zawodowo nauczycieli oraz cudzoziemców, którzy ukończyli filologię polską (za granicą).

Nauczanie polskiej wymowy i ortografii:
- techniki nauczania wymowy i ortografii języka polskiego obcokrajowców
- wymowa na lekcjach języka polskiego jako obcego – rola słuchania w treningu fonetycznym, rodzaje ćwiczeń fonetycznych
- ortografia na lekcjach jpjo – słuchanie a ortografia, rodzaje ćwiczeń ortograficznych
- teksty kultury na lekcji fonetyki
- rodzaje dyktand
Nauczanie gramatyki:
- najnowsze koncepcje nauczania gramatyki (nauczanie metodą komunikacyjną języka o rozwiniętej fleksji, kolejność wprowadzania poszczególnych zagadnień gramatycznych)
- konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki wprowadzania, utrwalania i praktykowania materiału gramatycznego
- przegląd pomocy dydaktycznych przeznaczonych na poszczególne poziomy zaawansowania
- zapoznanie słuchaczy z wykazem zagadnień gramatycznych dla poziomu B1, B2 i C1 według „Standardów wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”
Nauczanie słownictwa:
- najnowsze koncepcje nauczania leksyki
- konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wprowadzania i utrwalania słownictwa
- przegląd pomocy dydaktycznych
- przegląd słowników języka polskiego – ogólnych i dla cudzoziemców
- wykaz zagadnień leksykalnych dla poziomów B1, B2, C1 zawartych w „Standardach wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”
Nauczanie mówienia i słuchania:
- techniki nauczania mówienia i słuchania
- prezentacja typów ćwiczeń z podziałem na poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
- korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych
Nauczanie czytania i pisania:
- techniki nauczania czytania i pisania
- przykłady ćwiczeń do nauki czytania i pisania z podziałem na poszczególne poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
- korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych
Nauczanie literatury i kultury:
- funkcjonalizacja tekstów literackich na lekcji języka polskiego jako obcego
- analiza propozycji metodycznych odnośnie do nauczania literatury i kultury polskiej jako obcej
- prezentacja podręczników do nauczania jpjo pod kątem obecności i sposobu wykorzystania tekstów literackich
Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny cudzoziemców:
- ogólna charakterystyka systemu językowego polszczyzny
- wybrane trudności wynikające z różnic między polszczyzną a j. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, etc.
- problemy wynikające z interferencji językowej (typy kalek językowych)
- problemy interkulturowe (trudności wynikające z różnic kulturowych)
- polska specyfika kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako obcego:
- zasady planowania kursu języka polskiego jako obcego
- system certyfikatowy języka polskiego jako obcego i standardy wymagań egzaminacyjnych
- charakterystyka podręczników i pomocy dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego
- zadania lektora języka polskiego jako obcego
Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie
- rodzaje kontroli i jej znaczenie w dydaktyce języka obcego, pomiar różnicujący i sprawdzający
- testy językowe i ich rodzaje, kryteria poprawności testu
- ocenianie i punktowanie jednostek testu i zadań otwartych
- certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
- testowanie sprawności językowych
- testowanie części systemu języka polskiego
Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego
- teoretyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jpjo
- programy komputerowe wspomagające pracę nauczyciela jpjo
- e-słowniki języka polskiego, korpusy współczesnej polszczyzny, platformy edukacyjne – omówienie przydatności i sposobów wykorzystania na lekcji jpjo
Praktyki:
- prowadzone są w Letniej Szkole Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy WSG

Forma zaliczenia


  • Zaliczenia z wszystkich przedmiotów
  • Egzamin końcowy
  • Praktyki

Ilość godzin


174 + 60 godzin praktyk