Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, poprzez:

klasyfikację i diagnozowanie osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną;
właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych, wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami pokrewnymi oraz niepełnosprawnością intelektualną,
stymulację zmysłów i integrację sensoryczną u osób ze spektrum autyzmu;
zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci


Nauczyciele oraz inne osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, chcące uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkołach i placówkach specjalnych.

Uzyskiwane uprawnienia


Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, konieczne do realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.

Ramowy program


 • Pedagogika specjalna
 • Dydaktyka specjalna
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
 • Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną (Wybrane obszary pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. niepełnosprawność intelektualna/choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna/n.ruchowa, niepełnosprawność intelektualna/choroba psychiczna/uzależnienie – praca z osobami z tzw. podwójną diagnozą)
 • Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wybrane metody pracy z uczniem ze SPE
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (w treściach programu koniecznie należy poruszyć również obszar współpracy: rodzice/szkoła/poradnia pp)
 • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów ze SPE, wymogi stawiane szkołom dla uczniów ze SPE)
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Elementy metody Integracji sensorycznej
 • 16. Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)
 • Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Elementy metody Integracji sensorycznej w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży (trudności szkolne, kompetencje nauczyciela)
 • Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Analiza i terapia zachowań trudnych
 • Praktyka zawodowa;
 • Seminarium dyplomowe.

Forma zaliczenia


 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa
 • praktyki

Ilość godzin


592 (w tym 240 godzin praktyk)