Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

Cel studiów


Przekazanie uczestnikom wiedzy o charakterze specjalistycznym oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznych z zakresu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, stosunków pozakodeksowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wykonywanie funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Adresaci


Adresatami studiów są osoby zatrudnione oraz poszukujące zatrudniania w działach kadrowo płacowych urzędów, instytucji publicznych, firm prywatnych. Uczestnictwo w studiach może być również atrakcyjna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie sporządzać dokumentację kadrowo płacowe.

Korzyści dla słuchaczy


Uczestnicy studiów moją możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń i podstawowych regulacji podatkowych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci studiów podyplomowych będą mogli świetnie radzili sobie z równymi aspektami kadrowo płacowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Umiejętne wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce pozwoli im na samodzielne i profesjonalne wykonywanie prac w pionie kadrowo-płacowym.

Kadra


Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcami studiów podyplomowych są osoby na co dzień zajmujące się praktycznymi aspektami spraw kadrowo-płacowych. Posiadają wieloletnią praktykę gospodarczą, są jednocześnie znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu studiów podyplomowych, szkoleń i treningów doskonalących. Dynamiczna i aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na wyćwiczenie umiejętności rozwiazywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę jak i podnoszonych na bieżąco przez słuchaczy.

Ramowy program


1. Pracownicze formy zatrudnienia
Stosunku pracy (podmiot, przedmiot, treść)
Umowy o pracę – rodzaje
Kształtowanie treści umowy o pracę
Zakaz konkurencji w stosunkach pracy
Zatrudniania z wykorzystaniem środków z funduszy zewnętrznych
Analiza wzorców umownych

2. Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia
Umowy cywilnoprawne na podstawie których może być świadczona praca
Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
Samozatrudnienie
Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego: umowa o pracę tymczasową, telepraca
Analiza wzorców umownych

3.Urlopy i uprawienia rodzicielskie
Urlopy
Uprawnienia macierzyńskie
Uprawnienia ojcowskie
Zasady zatrudniania kobiet w ciąży
Analiza wzorców dokumentacji

4. Ustanie stosunku pracy
Rozwiązanie stosunku pracy

5. Zasadność rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
Wygaśnięcie umowy o pracę
Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy
Analiza wzorów dokumentów oraz orzecznictwa związanych z rozwiązaniem umowy o pracę (warsztaty)

6. Mediacje i negocjacje w warunkach zatrudnienia
Negocjowanie z podmiotami indywidualnymi
Negocjowania z podmiotami zbiorowymi
Mediacje w stosunkach pracy

7.Czas pracy
System, rozkład oraz okres rozliczeniowy czasu pracy
Planowanie czasu
Praca w godzinach nadliczbowych
Czas pracy szczególnych grup zawodowych
Dokumentowanie czasu pracy
Analiza orzecznictwa i interpretacji prawnych
Czas pracy w warunkach szczególnych
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy - warsztat

8. Stosunek pracy - wybrane problemy
Związki zawodowe w zakładzie pracy
Zwolnienia grupowe
Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy.
Zasady zatrudniania cudzoziemców
Tajemnice: służbowa, zastrzeżona, poufna, państwowa
Obieg dokumentów związanych z tajemnicami
Akty prawa wewnętrznego

9. Obowiązki dokumentacyjne zakładu pracy
Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Akta osobowe pracownika
Pozostałe dokumenty dotyczące stosunku pracy (karta wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy)
Przechowywanie dokumentacji pracowniczej
Wzorcowa dokumentacja – analiza

10. Odpowiedzialność pracodawcy
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Odpowiedzialność za działania wbrew obowiązkowe zbiorowego prawa pracy
Odpowiedzialność za niedopełnienie wytycznych BHP
Ubezpieczenie w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Inne należności pobierane przez ZUS
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego wypadkowego
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
Dokumentowanie ubezpieczeń

11. Płace i ewidencja księgowa
Składniki i systemy wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie za czas choroby, niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe, porę nocną
Termin, forma, miejsce wypłaty wynagrodzenia za pracę
Potrącenia i odprawy
Podróże służbowe
Zagadnienia podatkowe
Obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Podstawy opodatkowania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pracowniczych
Inne podatki (VAT, od nieruchomości)

12. Ubezpieczenie Społeczne i świadczenia socjalne
Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających ubezpieczeniu
Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego (ustalanie prawa do zasiłków, ustalanie podstawy wymiaru zasiłków)
Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych
Zagadnienia obowiązkowych wpłat na PFRON

13. Ubezpieczenie zdrowotne
Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym i finansowania składek
Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa obliczanie
Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego

14. Kontrola w sprawach kadrowo-płacowych
Przygotowania do kontroli
Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego

Forma zaliczenia


  • test z wybranych zagadnień programowych
  • praca dyplomowa

Ilość godzin


195