Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy.

wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełno sprawnościami,
przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci

Adresaci


Absolwenci uczelni wyższych kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych, z przygotowaniem pedagogicznym.

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskiwane uprawnienia


Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Ramowy program


 • Pedagogika specjalna – wybrane problemy
 • Nauka o języku- semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
 • Biologiczne podstawy mowy i myślenia
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • Wstęp do logopedii
 • Psychoterapia
 • Teoria zaburzeń mowy
 • Profilaktyka i diagnoza logopedyczna
 • Terapia logopedyczna 
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Psychologia kliniczna 
 • Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
 • Foniatria 
 • Neurologopedia
 • Emisja głosu
 • Surdologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Ortodoncja 
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Warsztat pracy logopedy
 • Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna
 • Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
 • Logorytmika
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka specjalistyczna

Forma zaliczenia


 • egzamin końcowy
 • praca dyplomowa
 • praktyki

Ilość godzin


450 (w tym 60 godz. praktyk)