Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy.

wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełno sprawnościami,
przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci

Adresaci

Absolwenci uczelni wyższych kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych, z przygotowaniem pedagogicznym.

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskiwane uprawnienia

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Ramowy program

Pedagogika specjalna – wybrane problemy
Nauka o języku- semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
Biologiczne podstawy mowy i myślenia
Fonologia i fonetyka artykulacyjna
Wstęp do logopedii
Psychoterapia
Teoria zaburzeń mowy
Profilaktyka i diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna 
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Psychologia kliniczna 
Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
Foniatria 
Neurologopedia
Emisja głosu
Surdologopedia
Oligofrenologopedia
Ortodoncja 
Warsztaty terapii zajęciowej
Warsztat pracy logopedy
Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna
Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
Logorytmika
Seminarium dyplomowe
Praktyka specjalistyczna

Forma zaliczenia

test z wybranych zagadnień programowych
praca dyplomowa
praktyki

Ilość godzin

450