Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

Cel studiów


Studia mają podnieść kwalifikacje osób, które w swojej pracy mają kontakt z informacjami niejawnymi. W szczególności pozwalają przygotować się kandydatom na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych do pełnienia służby lub pracy na tym stanowisku oraz pracownikom pionów ochrony. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będą mogły ugruntować i usystematyzować swoją wiedzę oraz skorzystać z konsultacji z praktykami, w tym także pracownikami służb specjalnych. Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy w pionach ochrony, w tym na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Adresaci


 • osoby pracujące lub pełniące służbę na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 • kandydaci na pełnomocników ochrony
 • pracownicy pionów ochrony informacji niejawnych różnych szczebli
 • pracownicy służb mundurowych
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej
 • wszyscy zainteresowani problematyką ochrony informacji niejawnych

Korzyści dla słuchaczy


Uzyskanie usystematyzowanej, praktycznej wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych,
zapoznanie się z systemem ochrony informacji niejawnych pozwalające zrozumieć cel zastosowanych rozwiązań,
poszerzenie posiadanej wiedzy pozwalające pracować zgodnie z prawem i uniknąć odpowiedzialności za błędy.

Ramowy program


 

 • Wykład inauguracyjny
 • Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa
 • System prawa ochrony informacji niejawnych
 • Zasady ochrony informacji niejawnych
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych i przepisy wykonawcze
 • Postępowanie sprawdzające
 • Ankieta bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwo przemysłowe
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO
 • Organizacja pionu ochrony - rola pełnomocnika
 • Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej
 • Archiwizowanie dokumentów
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie przepisów o OIN
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia


 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin


178