Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Uzyskanie kwalifikacji do profesjonalnego wykonywania zawodu nauczyciela na stanowisku nauczyciela przedszkola a także w oddziałach przedszkolnych przy szkole i różnego typu jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz w klasach I – III w szkole podstawowej.
W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują kwalifikacje, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować działania pedagogiczne obejmującej wspomaganie rozwoju, wczesną edukację dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej. Uzyskają również specjalistyczne kwalifikacje - kompetencje praktyczne w zakresie warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej: posługiwania się głosem, muzyką, ruchem, komunikowania się z dziećmi (wrażliwość emocjonalna), postaw kreatywnych, współpracy z rodzicami.
Uczestnictwo w zajęciach studiów podyplomowych Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii w WSG przygotowuje do współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz projektowania i realizacji działań stymulujących jego rozwój.

Adresaci


Studia adresowane są do osób z przygotowaniem pedagogicznym oraz czynnych zawodowo nauczycieli, którym niezbędne jest posiadanie kwalifikacji do pracy w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych przy szkole, różnego typu jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika Przedszkolna w WSG są gwarancją zdobycia uznanej formy doskonalenia zawodowego.

Uzyskiwane uprawnienia


Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w klasach I – III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Atuty:
W związku z rosnącą popularnością innych form wychowania przedszkolnego, dla których warunki tworzenia i organizowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. (Dz. U. nr 7 z 2008r., poz. 38), słuchacze w ramach studiów podyplomowych wezmą udział w 25 – godzinnym module „Specyfika pracy z małym dzieckiem w innych formach wychowania przedszkolnego”:
•    Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania innych form wychowania przedszkolnego
•    Praca w grupie różnowiekowej
•    Dokumentowanie procesu rozwoju dziecka
•    Obserwacja pedagogiczna
Udział w module zostanie potwierdzony zaświadczeniem potwierdzającym zdobycie kompetencji w zakresie specyfiki pracy w innych formach wychowania przedszkolnego.

Ramowy program


 • Podstawy edukacji przedszkolnej
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Podstawy edukacji wczesnoszkolnej
 • Metodyka wychowania wczesnoszkolnego
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego
 • Funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty
 • Psychologia dziecka w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym
 • Poradnictwo rodzinne
 • Społeczne aspekty edukacji dziecka
 • Logopedia z elementami terapii zaburzeń mowy u dzieci przedszkolnych i w okresie wczesnoszkolnym
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką
 • Edukacja plastyczna z metodyką
 • Edukacja muzyczna i ruch z metodyką
 • Edukacja fizyczna z metodyką
 • Emisja głosu
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Odżywianie dziecka w przedszkolu
 • Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i w szkole
 • Metoda projektów w pracy z małym dzieckiem
 • Specyfika pracy z małym dzieckiem w innych formach wychowania przedszkolnego
 • Współpraca z rodzicami
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki

Forma zaliczenia


 • Praca dyplomowa
 • Test z wybranych zagadnień
 • Praktyki

Ilość godzin


350 godzin zajęć dydaktycznych + 150 godzin praktyk