Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Główne cele i zadania studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dotyczą uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych. Studia te przygotowują do nauczania w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno-metodycznych.

Adresaci


Absolwenci studiów I lub II stopnia, czy jednolitych studiów magisterskich, zatrudnieni, bądź planującym podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz itp.)

Uzyskiwane uprawnienia


Oferta zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ramowy program


 • Podstawy wiedzy pedagogicznej
 • Psychologia dla nauczycieli
 • Nauczyciel jako wychowawca
 • Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
 • Wspomaganie rozwoju dziecka / ucznia
 • Wychowawcze kompetencje nauczyciela – II etap edukacyjny
 • Wychowawcze kompetencje nauczyciela – III etap edukacyjny
 • Wychowawcze kompetencje nauczyciela – IV etap edukacyjny
 • Praktyka pedagogiczna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej
 • Metodyka organizacji pracy zespołowej i uczenia się w zespole
 • Dydaktyka całożyciowego uczenia się
 • Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego
 • Praktyka dydaktyczno-metodyczna
 • Specyfika przedmiotu w programie szkolnym
 • Dydaktyka przedmiotu – modele i metody uczenia

Forma zaliczenia


 • Praca dyplomowa
 • Praktyki

Ilość godzin


560 godzin (w tym 150 godzin praktyk)