Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów

Główne cele i zadania studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dotyczą uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych. Studia te przygotowują do nauczania w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno-metodycznych.

Adresaci

Absolwenci studiów I lub II stopnia, czy jednolitych studiów magisterskich, zatrudnieni, bądź planującym podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz itp.)

Uzyskiwane uprawnienia

Oferta zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ramowy program

Podstawy wiedzy pedagogicznej
Psychologia dla nauczycieli
Nauczyciel jako wychowawca
Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
Wspomaganie rozwoju dziecka / ucznia
Wychowawcze kompetencje nauczyciela – II etap edukacyjny
Wychowawcze kompetencje nauczyciela – III etap edukacyjny
Wychowawcze kompetencje nauczyciela – IV etap edukacyjny
Praktyka pedagogiczna
Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej
Metodyka organizacji pracy zespołowej i uczenia się w zespole
Dydaktyka całożyciowego uczenia się
Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego
Praktyka dydaktyczno-metodyczna
Specyfika przedmiotu w programie szkolnym
Dydaktyka przedmiotu – modele i metody uczenia

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną wybranych przedmiotów
Praca dyplomowa
Obrona pracy - egzamin dyplomowy
Praktyki

Ilość godzin

320 godzin zajęć i 150 godzin praktyk