Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki w szkole w szkole podstawowej i gimnazjum oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów plastyka i technika.

Adresaci


Studia z zakresu "Technika i plastyka" mają dać szansę tym wszystkim nauczycielom, których ta sytuacja dotyczy lub może dotyczyć. Zadaniem studiów jest przygotowanie nauczyciela do nauczania przedmiotu technika i plastyka, wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym.

Uzyskiwane uprawnienia


Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu plastyka i technika w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Ramowy program


 • Historia kultury i techniki
 • Technika w środowisku ucznia
 • Rysunek i dokumentacja techniczna
 • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy mechaniki
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Żywienie człowieka
 • Psychologia widzenia i twórczości plastycznej
 • Kompozycja i zasady perspektywy
 • Estetyka
 • Metody i techniki aktywności twórczej
 • Technologie informacyjne
 • Metodyka nauczania plastyki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Szkolna praktyka metodyczna
 • Seminarium i konsultacje

Forma zaliczenia


 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
 • Praktyki

Ilość godzin


490