Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

 

Cel studiów


Wyposażenie uczestników studiów w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w podanym zakresie.
Poszerzanie umiejętności realizacji treści programowych przedmiotu, stosowania zasad efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi.
Zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia.

Adresaci


Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Technologia żywności i żywienie człowieka" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich kierunków nauczycielskich.

Uzyskiwane uprawnienia


Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, na kierunkach kształcenia zgodnych lub pokrewnych z kierunkiem studiów podyplomowych. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin naukowych. Oprócz przygotowania merytorycznego stwarzają możliwość doskonalenia umiejętności metodycznych.

Ramowy program


 • Analiza i ocena jakości żywności i żywienia
 • Technika i technologia produkcji potraw
 • Żywienie człowieka
 • Higiena i toksykologia żywności 
 • Towaroznawstwo artykułów spożywczych
 • Technika i organizacja obsługi konsumenta.
 • Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności 
 • Marketing żywności i żywienia
 • Mikrobiologia żywności
 • Podstawy chemii żywności oraz biochemii
 • Ekologia i ochrona środowiska 
 • Nowoczesne materiały i techniki opakowań żywności 
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych. i komunikacyjnych w nauczaniu
 • Seminarium dyplomowe
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych 
 • Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia


 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
 • Praktyki

Ilość godzin


328