Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

Cel studiów


Kompleksowe przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu trenera i coacha, zarówno w ramach własnej działalności gospodarczej, jak pracy na rzecz różnego rodzaju firm i instytucji (trener wewnętrzny).

Adresaci


Studia są skierowane do osób, które zajmują się w praktyce zawodowej szkoleniami/coachingiem i chcieliby zdobyć formalne kompetencje, niezbędne w uzyskaniu rekomendacji PTP oraz zdobycia przewagi na rynku usług szkoleniowych.
W szczególności kierujemy ofertę do menedżerów średniego i wyższego szczebla, nauczycieli oraz wszystkich, którzy zajmują się zawodowo prowadzeniem ludzi do wyznaczonego celu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające predyspozycje do pracy w charakterze trenera i coacha, które planują wykonywanie tego zawodu w przyszłości. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Zdobycie formalnych kompetencji do wykonywania dwóch zawodów jednocześnie – trenera i coacha, w cenie jednych studiów.
Niepowtarzalny rozwój osobisty podczas treningu interpersonalnego wliczonego w cenę studiów – uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
Odbycie superwizji trenerskiej wliczone w cenę studiów.
Uzyskanie Certyfikatu poświadczającego zdobycie kompetencji na poziomie odpowiadającym, zgodnym z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.
Korzystanie z treści programowych, niezbędnych podczas ubiegania się o rekomendację PTP.
Poznanie innowacyjnego i autorskiego warsztatu pracy trenera i coacha w zakresie szkoleń biznesowych oraz społecznych.
Rozwój kreatywności poprzez udział w tworzeniu ćwiczeń i gier szkoleniowo - coachingowych.

Ramowy program


TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W FORMULE GRUPY OTWARCIA

Przedstawienie celów szkolenia i jego programu. Autoprezentacja uczestników. Wyznaczenie oczekiwań względem szkolenia. Ustalenie zasad pracy w grupie. Poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega. 

TOŻSAMOŚĆ TRENERA/COACHA

Przegląd podejść teoretycznych dotyczących pracy trenera i coacha.
Różnice i podobieństwa w pełnieniu ról zawodowych. Mapa kompetencji trenera. Odkrywanie własnego potencjału/mocne i słabe strony.
Etyka zawodowa trenera i coacha.

ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI TRENERA/COACHA

Komunikacja interpersonalna
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Trening kreatywności
Trening asertywności i stawiania granic 
Emisja głosu

WARSZTAT PRACY TRENERA/COACHA

Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody prowadzenia szkoleń
Zarządzanie procesem grupowym
Trudne sytuacje w pracy trenera
Trener jako facylitator, mediator i negocjator
„Narzędziownia” pracy coacha – modele i metody coachingowe
Coach jako towarzysz zmiany – granice w relacji

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ I SESJI COACHINGOWYCH

Projektowanie programów szkoleniowych i scenariuszy zajęć
Projektowanie sesji coachingowej

SESJA SUPERWIZYJNA

Etiudy szkoleniowe i coachingowe prowadzone przez uczestników pod superwizją

Forma zaliczenia


  • Opracowanie 8 godzinnego scenariusza szkolenia
  • Przeprowadzenie 45 minutowego szkolenia, stanowiącego dowolnie wybrany fragment opracowanego scenariusza, pod superwizją
  • Przeprowadzenie 30 minutowej sesji coachingowej pod superwizją

Ilość godzin


237