Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

Cel studiów


Przekazanie uczestnikom w praktyczny sposób najnowszych osiągnięć z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Podczas zajęć słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w oparciu o aktualną wiedzę menedżerską i techniczną. Uczestnicy zapoznają się z podejściem procesowym i projektowym do systemów zarządzania, a także posiądą niezbędne umiejętności menedżerskie i interpersonalne do kompetentnego kierowania ludźmi w organizacjach.

Adresaci


Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Adresaci studiów to: pełnomocnicy ds. jakości i systemu HACCP, przedsiębiorcy, pracownicy lub kierownicy działów jakości, działów produkcji, dystrybucji, sprzedaży, transportu lub przygotowywania żywności, osoby nadzorujące ww. procesy prowadzące audyty zewnętrzne i kontrole zgodności.

Korzyści dla słuchaczy


Zdobycie dostatecznej i praktycznej wiedzy na temat zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzania ryzykiem i jakością procesów związanych z produkcją i dystrybucją żywności.

Uczestnicy studiów


  • zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów,
  • zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego podejścia do problemu bezpieczeństwa zdrowotnego,
  • poznają pracę audytora systemu HACCP, BRC i IFS,
  • zapoznają się z praktyką stosowania przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i opakowań,
  • podczas treningu nabędą praktycznych umiejętności zarządzania ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami i dostawcami,
  • rozbudzą w sobie umiejętności przywódcze niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach i instytucjach,
  • zapoznają się ze skutecznymi narzędziami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w stopniu i w zakresie gwarantującym efektywne zastosowanie tych narzędzi w praktyce.

Uzyskiwane uprawnienia


Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w ramach programu studiów odbędą szkolenie, po którym otrzymają CERTYFIKAT AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG NORMY ISO 22000:2005 - CERTYFIKAT ZEWNĘTRZNEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ (po zdaniu egzaminu). Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.
Możliwość uzyskania certyfikatu „Auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska wg ISO 9001, OHSAS 18001 i ISO 14001) – certyfikat zewnętrznej jednostki certyfikującej - preferencyjne ceny.
Zajęcia warsztatowe prowadzone przez praktyków i auditorów jednostki certyfikującej.

Kadra


Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych i treningów doskonalących menedżerów w standardach ISO oraz HACCP. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy.

Ramowy program


Komunikacja i negocjacje:

zasady i rodzaje komunikacji,
komunikacja podczas auditu,
komunikacja z pracownikami i współpracownikami,
strategie negocjowania,
fazy i style prowadzenia negocjacji.

Przywództwo i umiejętności zarządzanie zespołem:

budowanie zespołu projektowego / zadaniowego,
kształtowanie własnego stylu zarządzania,
motywowanie pracowników,
prowadzenie zebrań,
zarządzanie konfliktem.

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności:

model procesu projektowania i wdrażania systemu zarządzania,
potrzeby, wymagania techniczne, organizacyjne oraz cel projektowania i wdrażania zaawansowanego systemu zarządzania,
zakres, harmonogram i zarządzanie ryzykiem projektu.

Urzędowa kontrola i ocena jakości i bezpieczeństwa żywności – przepisy prawne RP i UE:

jakość handlowa artykułów rolno – spożywczych oraz regulacje prawne związane ze znakowaniem,
produkcja, konfekcjonowanie i dystrybucja żywności,
standardy jakości handlowej na wybranych rynkach żywności w Polsce i Unii Europejskiej.
podstawy prawne systemów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, dobrych praktyk produkcji i dystrybucji żywności i pasz.

Zagrożenia fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne w produkcji, dystrybucji i przygotowywaniu żywności, a skuteczność systemu HACCP:

zanieczyszczenia mikrobiologiczne, wirusy, bakterie, grzyby,
zanieczyszczenia chemiczne, badania pozostałości środków chemicznych, metale ciężkie,
mykotoksyny, pestycydy, dioksyny, środki myjące i dezynfekcyjne,
elementy analizy zagrożeń wybranych procesów w łańcuchu produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.

Problematyka bezpieczeństwa opakowań do żywności:

polskie i unijne przepisy prawne dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
praktyka produkcji i stosowania opakowań do żywności.

Zasady GMP, GHP w branży spożywczej jako podstawa do projektowania i wdrożenia skutecznego systemu HACCP, Codex Allimentarius:

omówienie Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych GMP / GHP od etapu przyjęcia i kontroli wstępnej surowca, przechowywania i zwalniania do produkcji, wytwarzania produktów gotowych, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży, na różnych etapach łańcucha żywnościowego,
lokalizacja zakładów, budynków i rozmieszczenie wyposażenia; rozdział zakładów na strefy,
przemieszczanie się pracowników, surowca i wyrobów gotowych,
zakładowe programy czyszczenia i dezynfekcji; higiena pracowników,
system GLOBALG.A.P.; dobra praktyka w produkcji pierwotnej.

Praktyka systemu HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli:

analiza zagrożeń wybranych procesów w łańcuchu produkcji żywności,
kroki i zasady systemu HACCP wg kluczowych norm międzynarodowych,
zasady dokumentowania systemu HACCP.

Ewolucja systemu HACCP w standardzie ISO 22000 : 2005 – zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności:

praktyczne podejście do koncepcji FSMS Food Safety Management System - Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, w tym omówienie kluczowych elementów normy,
pełne zaangażowanie kierownictwa i całego personelu, podejście procesowe, nadrzędne traktowanie klientów i dostawców,
zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa żywności.

Zarządzanie jakością wg standardu ISO 9001: 2008, Normy serii ISO 9000:

Omówienie, analiza i interpretacja wymagań normy ISO 9001: 2008,
Cele i zakres systemu zarządzania jakością,
Polityka jakości organizacji wg normy ISO 9001: 2008,
Rola kadry zarządzającej przedsiębiorstwem w ujęciu normy ISO 9001: 2008,
Rola przedstawiciela kierownictwa wg normy ISO 9001:2008,
Proces komunikacji w organizacji,
Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, systemowe podejście do zarządzania, zarządzanie przez cele, interpretacja wymagań normy,
Zarządzanie dostawcą i zakupywanym wyrobem w świetle standardu ISO 9001:2008,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie jakości wg ISO 9001: 2008,
Odpowiedzialność organizacji w zakresie ochrony wyroby i własności klienta wg normy ISO 9001: 2008,
Analiza i kontrola w systemach zarządzania jakością; walidacja i weryfikacja, określanie mierników, pomiar procesów organizacji; kontrola jakości w systemie ISO 9001: 2008,
Weryfikacja skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w organizacji; audit systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2008; audit wewnętrzny i audit zewnętrzny; fazy przeprowadzania auditów (ISO 19011: 2002); wymagania dotyczące auditorów systemów zarządzania jakością; przegląd systemu zarządzania jakością w organizacji,
Doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001: 2008 oraz wytyczne ISO 9004:2000; samoocena; zarządzanie niezgodnościami, działania korygujące i zapobiegawcze jako praktyczne narzędzia doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Dokumentowanie systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001: 2008:

Przedstawienie wytycznych dotyczących dokumentacji systemu zarządzania jakością; Raport Techniczny ISO/TR 110013:2001,
Omówienie wymagań standardu ISO 9001: 2008 w zakresie dokumentacji; wymagania standardu w zakresie dokumentacji systemowej i procesowej w organizacji; rola i zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością,
Cele i korzyści dla organizacji wynikające z posiadania dokumentacji systemu zarządzania jakością,
Metody dokumentowania systemu zarządzania jakością; rodzaj dokumentów wymaganych przez standard ISO 9001: 2008; zasady i etapy tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością,
Analiza przykładowej dokumentacji systemu zarządzania jakością,
Dokumentowanie polityki jakości i definiowanie celów dotyczących jakości; omówienie praktycznego opracowania księgi jakości w modelowym przedsiębiorstwie,
Nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością,
Dokumentowanie procesów związanych z klientem,
Dokumentowanie procesu zarządzania reklamacjami i niezgodnościami w firmie,
Dokumentowanie i analiza działań kontrolnych i weryfikujących skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
Wdrażanie i dokumentowanie zasad doskonalenia systemu zarządzania jakością w firmie.

Audit systemu HACCP – wymagania i praktyczne przeprowadzanie (certyfikat auditora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa żywności wg ISO 22000:2005):

kwalifikacje auditora systemu HACCP,
kryteria oceny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2005,
kryteria certyfikacji systemu HACCP przez międzynarodowe instytucje certyfikacyjne.

Systemy bezpieczeństwa żywności w sieciach handlowych - IFS/BRC (wersja 5):

katalog wymagań standardów IFS/ BRC,
zakres wymagań i standardy dla postępowania i wyposażenia w zakładzie,
kontrola, pomiary i doskonalenie systemu bezpieczeństwa żywności,
audity IFS / BRC.

Metody i techniki zarządzania jakością. Statystyczne sterowanie procesem SPC:

gromadzenie i analiza danych,
zarządzanie procesami; zmienność i charakterystyka procesów,
analiza Pareto,
analiza FMEA.

Forma zaliczenia


  • testy z wybranych zagadnień programowych
  • praca dyplomowa

Ilość godzin


196