Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Zmieniające się przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce nieustannie wymuszają dostosowywanie funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych do obowiązujących regulacji prawnych. Również nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy stawia przed szkolnictwem coraz to większe wymagania. Dotyczą one nie tylko przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw, ale przede wszystkim innowacyjnych metod organizacji i zarządzania placówkami. Również postępujący niż demograficzny wymusza na osobach zarządzających szkołami podejmowanie decyzji służących poszukiwaniu nowych płaszczyzn działania i aktywności w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Celem studiów jest ukształtowanie sprawnego menagera – lidera placówki oświatowo-wychowawczej na miarę XXI wieku. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Adresaci


Studium przeznaczone jest dla, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej chcących ubiegać się o stanowiska kierownice w szkołach lub placówkach oświatowo-wychowawczych.

Korzyści dla słuchaczy


Zdobyta podczas proponowanych studiów podyplomowych wiedza oraz praktyczne umiejętności zarządzania placówką oświatową, w jakie zostanie wyposażony absolwent studiów, pozwolą na sprawne wykonywanie powierzonych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Pozyskane podczas zajęć kompetencje umożliwią sprawne kierowanie szkołą lub placówką edukacyjną.

Uzyskiwane uprawnienia


Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach oświatowych.

Kadra


Wysokiej klasy specjaliści z dziedziny zarządzania. Praktycy z doświadczeniem na najwyższych szczeblach kadry kierowniczej szkół, placówek oraz organów prowadzących i nadzorujących. Cenieni w Polsce managerowie prestiżowych placówek edukacyjnych i szkoleniowych.

Ramowy program


 • Przywództwo edukacyjne w szkole.
 • Przywództwo organizacyjne: definicje, podejścia, paradygmaty.
 • Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu i organizacji.
 • Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji.
 • Ustalanie hierarchii wartości w szkole.
 • Partycypacja i współpraca w szkole.
 • Budowanie zespołu.
 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Przywódca/lider w zespole.
 • Przywództwo przez inspirację.
 • Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole.
 • Wyznaczanie i komunikowanie celów i wartości w zmianie.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 • Społeczny wymiar uczenia się.
 • Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy.
 • Zmiana paradygmatu: od ilości wiedzy do jej struktury.
 • Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się.
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się.
 • Strategie efektywnego uczenia się.
 • Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu uczenia się.
 • Podstawa programowa jako mapa treści.
 • Skuteczne metody opracowywania programu nauczania.
 • Ocenianie dla uczenia się.
 • Szkoła jako organizacja ucząca się.
 • Kultura otwartych drzwi.
 • Uczenie się dorosłych.
 • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
 • Podstawy partycypacji społecznej.
 • Sposoby poznawania społeczności lokalnej.
 • Współpraca z rodzicami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły.
 • Współpraca z instytucjami edukacyjnymi.
 • Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi.
 • Informowanie o zmianach w szkole.
 • Komunikacja w szkole.
 • Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu.
 • Media w procesach komunikowania się szkoły
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi: diagnoza sytuacji w szkole.
 • Polityka kadrowa oraz procedury prawne.
 • Procedura rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Wprowadzenie do pracy nowo przyjętego nauczyciela.
 • Zwalnianie pracownika.
 • Motywowanie pracowników.
 • Rozwój kariery zawodowej nauczyciela.
 • Doskonalenie nauczycieli. Dyrektor jako lider uczenia się nauczycieli.
 • Kultura szkoły: diagnoza charakterystyka, budowanie.
 • Animowanie działań społeczności szkolnej.
 • Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
 • Cele i zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Wymagania państwa wobec szkół.
 • Stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły.
 • Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.
 • Zarządzanie finansami w szkole.
 • Kontrola zarządcza.
 • Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły     i zewnętrzny nadzór pedagogiczny.
 • Wykorzystywanie danych w procesie planowania.
 • Koncepcja pracy szkoły: podstawy prawne, fundamenty, tworzenie.
 • Architektura, infrastruktura techniczna i wyposażenie szkoły.
 • Strategia rozwoju szkoły.
 • Planowanie rocznej pracy szkoły.
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
 • Ja jako lider.
 • Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Gotowość do uczenia się przez całe życie.
 • Mój styl uczenia się.
 • Znajomość procesu rozwojowego i planowanie własnego rozwoju.
 • Motywacja wewnętrzna.
 • Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparcia. 
 • Prawo oświatowe
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego.
 • Konkurs na dyrektora szkoły
 • Przygotowanie, dokumentacja i przebieg konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Forma zaliczenia


 • Praca dyplomowa

Ilość godzin


218