Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

Cel studiów


Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania podmiotami funkcjonującymi w ochronie zdrowia. Skutecznie kierować nimi mogą jedynie menedżerowie posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie m.in. funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania systemów jakości, zarządzania ryzykiem, zarządzania personelem, a także analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku, które ulegają ciągłym zmianom wewnętrznym i zewnętrznym.

Ważnym atutem studiów jest prowadzenie zajęć przez wieloletnich praktyków w zakresie prawa, zarządzania jakością i ryzykiem, zarządzania personelem w ochronie zdrowia. Część kadry dydaktycznej posiada również dorobek naukowy w obszarach medycznych i nauk o zdrowiu czy prawnych z ukierunkowaniem na zagadnienia legislacyjne w ochronie zdrowia.

Adresaci


Studia skierowane są do osób, przygotowujących się do sprawowania lub pełniących funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, oraz wszystkich zainteresowanych, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest posiadanie kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania ochronie zdrowia.

Uzyskiwane uprawnienia


Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje  i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia.

Ramowy program


W trakcie realizacji 2-semestralnych studiów  Słuchacze uczestniczą w zajęciach o charakterze warsztatowym na podbudowie teorii przekazywanej w procesie kształcenia.

- Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
- Prawo medyczne w ochronie zdrowia
- Podstawy zarządzania w usługach medycznych
- Jakość i ryzyko w usługach medycznych:

Wymagania NFZ i Ministerstwa Zdrowia
Wymagania norm ISO (9001, 14001)
Akredytacja CMJ

- Zarządzanie ryzykiem w usługach medycznych - metody identyfikacji i szacowania ryzyka
- Doskonalenie jakości - metody, zasady i narzędzia
- Lean management – zasady
- Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach medycznych - case study
- Rachunkowość i controlling w ochronie zdrowia
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Marketing usług medycznych
- PR usług medycznych
- Strategie kontraktowania
- Kontrole podmiotów leczniczych
- Profilaktyka i promocja zdrowia
- Fundusze Europejskie w ochronie zdrowia
- Przygotowanie do egzaminu końcowego "Gra w przedsiębiorstwo"

 

Forma zaliczenia


GRA W PRZEDSIĘBIORSTWO (wirtualny podmiot opieki zdrowotnej) – nowoczesna forma dydaktyki szkoły wyższej polegająca na rozwiązaniu przez słuchaczy zadania typu „case study”, związanego z funkcjonowaniem podmiotu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem narzędzi IT. Uczestnicy gry będą podejmowali szereg decyzji związanych z prowadzeniem wirtualnego podmiotu opieki zdrowotnej, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie jednostek opieki zdrowotnej działających w rzeczywistości.

Wyjątkowym walorem tej formy zaliczenia jest realizm sytuacji i konieczność zespołowego podejmowania strategicznych decyzji, które na ostatecznej prezentacji umożliwią komisji egzaminacyjnej ocenić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi zdobytymi podczas nauki na studiach podyplomowych.

Ilość godzin


200