Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie  projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii oraz programowania obrabiarek CNC. Obejmują one cały proces od wykonania projektu konstrukcyjnego w systemie CAD 3D, poprzez zaprojektowanie optymalnej technologii w systemie CAM po przygotowanie i uruchomienie programu na obrabiarce CNC. Bardzo istotnym elementem studiów jest dokładne poznanie programowania obrabiarek CNC. Student poznana nowoczesne technik projektowania konstrukcji i technologii oraz programowania obrabiarek CNC. Studia te mają na celu przygotowanie do samodzielnego opracowywania projektów z branży mechanicznej.
Celem studiów jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia z  przedmiotów zawodowych mechanicznych.  Absolwent po  ukończeniu studiów podyplomowych „Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC” (sześć modułów – III semestry 368 godzin) uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów  w dziedzinie inżynierii mechanicznej, prowadzenia zajęć modułowych z zakresu treści programowych na kierunkach związanych z obrabiarkami CNC  zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2004r. Nr 207, poz. 2110) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci studiów


Absolwenci studiów technicznych, jak i wszystkie inne osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć  nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym,
Kadra inżynieryjno-techniczna przedsiębiorstw branży  przede wszystkim elektromaszynowej i drzewno – papierowej, 
Pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w obszarze jakości, inżynierii, projektowania, technologii i produkcji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie komputerowego wspomagania projektowania oraz programowania obrabiarek CNC
Osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętych systemów CAM,
Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotów komputerowego wspomagania projektowania oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Program studiów


Program studiów podzielony jest na sześć modułów: 

Pięć pierwszych jest obligatoryjnych dla wszystkich i trwa dwa semestry( 256 godzin),
Moduł 6  dodatkowo skierowany jest dla nauczycieli i daje kwalifikacje do nauczania przedmiotów  z zakresu inżynierii mechanicznej. Studia w takim wypadku trwają 3 semestry (368 godzin).

4.1.Moduł 1 - Podstawy projektowania

Dokumentacja techniczna i zapis konstrukcji
Podstawy projektowania inżynierskiego
Podstawy wytrzymałości materiałów

4.2.Moduł 2 - Projektowanie CAD

Autodesk AutoCAD - stopień pierwszy - 2D
Autodesk AutoCAD - stopień drugi - 3D

4.3.Moduł 3 - Projektowanie CAM

Technologia w systemach CAM
Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

4.4.Moduł 4 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Nowe technologie i narzędzia w obróbce skrawaniem
Oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek CNC
Programowanie obrabiarek CNC

4.5.Moduł 5 - Technologia i organizacja procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne i technologiczne
Organizacja procesów produkcyjnych

4.6.Moduł 6 - Metodyka nauczania przedmiotów

Metodyka nauczania
Praktyka metodyczna
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia


  • Praca dyplomowa
  • Obrona

Liczba godzin


 376h