Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

DLA SŁUCHACZA

DOKUMENTY DO POBRANIA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WARUNKACH WYSTAWIANIA FAKTUR

​CENNIK

DODATKOWE OPŁATY 


Absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z § 10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzorów suplementów do dyplomu.

WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Zgodnie z § 8a ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami  warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego. Szczegółowe warunki zaliczenia poszczegolnych studiów podyplomowych ustala Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.